O projekcie

O PROJEKCIE

Projekt „Wykonanie instalacji solarnych w budynkach prywatnych i w budynkach użyteczności publicznej oraz montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Niemce, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2: Energia przyjazna środowisku.
Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji solarnych w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej oraz montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystującego biomasę w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Niemce, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy Niemce dzięki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne środowisku, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Projekt wykonano dla:
•    Województwo: lubelskie.
•    Powiat: lubelski.
•    Gmina: Niemce.
•    Miejscowości: Baszki, Boduszyn, Ciecierzyn, Dys, Dziuchów, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Kawka, Kolonia Bystrzyca, Krasienin, Krasienin Kolonia, Ludwinów, Łagiewniki, Majdan Krasieniński, Nasutów, Niemce, Nowy Staw, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Stoczek Kolonia, Swoboda, Wola Krasienińska, Wola Niemiecka, Zalesie.
Cel projektu:
•    wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
•    wzrost społeczno-gospodarczy Polski na tle państw Unii Europejskiej,
•    poprawa jakości życia mieszkańców Gminy,
•    rozwinięcie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy,
•    redukcja emisji zanieczyszczeń na obszarze Gminy,
•    oszczędności finansowe

Nazwy i kody CPV robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
•    71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
•    45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
•    45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
•    45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
•    45331110-1 Instalowanie kotłów
•    45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych
•    09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła,

 

Projekt wykonano dla:

  • Województwo: lubelskie.
  • Powiat: lubelski.
  • Gmina: Niemce.
  • Miejscowości: Baszki, Boduszyn, Ciecierzyn, Dys, Dziuchów, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Kawka, Kolonia Bystrzyca, Krasienin, Krasienin Kolonia, Ludwinów, Łagiewniki, Majdan Krasieniński, Nasutów, Niemce, Nowy Staw, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Stoczek Kolonia, Swoboda, Wola Krasienińska, Wola Niemiecka, Zalesie.

Cel projektu:

  • wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
  • wzrost społeczno-gospodarczy Polski na tle państw Unii Europejskiej,
  • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy,
  • rozwinięcie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy,
  • redukcja emisji zanieczyszczeń na obszarze Gminy,
  • oszczędności finansowe

Beneficjent

Budynki prywatne oraz budynki użyteczności publicznej, w których planowany jest montażinstalacji solarnych i montaż kotłów na biomasę zlokalizowane są na terenie gminy Niemce, powiat lubelski, województwo lubelskie. W ujęciu ilościowym realizacja przedmiotu zamówienia rozkłada się na poszczególne miejscowości:

1) Baszki – 8 instalacji solarnych,

2) Boduszyn - 7 instalacji solarnych,+ montaż 1 pieca na biomasę

3) Ciecierzyn - 63 instalacji solarnych + montaż 2 piecy na biomasę

4) Dys - 86 instalacje solarnych + montaż 12 piecy na biomasę

5) Dziuchów - 8 instalacji solarnych + montaż 2 piecy c.o. na biomasę,,

6) Elizówka - 33 instalacji solarnych + montaż 1 pieca c.o. na biomasę

7) Jakubowice Konińskie - 70 instalacji solarnych + montaż 3 piecy c.o. na biomasę

8) Jakubowice Konińskie Kolonia - 14 instalacji solarnych

9) Kawka – 4 instalacje solarne,

10) Kolonia Bystrzyca - 1 instalacja solarna + montaż 1 pieca c.o. na biomasę

11) Krasienin - 29 instalacji solarnych + montaż 3 piecy c.o. na biomasę

12) Krasienin Kolonia - 28 instalacji solarnych + montaż 6 piecy c.o. na biomasę

13) Ludwinów - 4 instalacje solarne,

14) Łagiewniki - 6 instalacji solarnych + montaż 1 pieca c.o. na biomasę

15) Majdan Krasieniński - 9 instalacji solarnych + montaż 1 kotła c.o. na biomasę,

16) Nasutów - 81 instalacji solarnych + montaż 3 piecy c.o. na biomasę

17) Niemce - 128 instalacji solarnych + montaż 2 piecy c.o. na biomasę

18) Nowy Staw - 7 instalacji solarnych + montaż 1 piecy c.o. na biomasę

19) Osówka - 17 instalacji solarnych,

20) Pólko - 14 instalacji solarnych + montaż 1 pieca c.o. na biomasę

21) Pryszczowa Góra - 6 instalacji solarnych,

22) Rudka Kozłowiecka - 46 instalacji solarnych + montaż 3 piecy c.o. na biomasę

23) Stoczek – 3 instalacji solarnych,

24) Stoczek Kolonia - 12 instalacji solarnych + montaż 3 piecy c.o. na biomasę

25) Swoboda - 2 instalacje solarne,

26) Wola Krasienińska - 14 instalacji solarnych,

27) Wola Niemiecka – 57 instalacji solarnych

28) Zalesie - 20 instalacji solarnych

Instytucja Zarządzająca

Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 jest Zarząd Województwa Lubelskiego. Obowiązki Instytucji Zarządzającej pełni w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, mający swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b.
Instytucja Zarządzająca, zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006, jest odpowiedzialna za zarządzanie regionalnym programem operacyjnym i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a w szczególności za:
•    zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do regionalnego programu operacyjnego, oraz że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji;
•    weryfikację, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone, oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi;
•    zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zapewnienie, że dane na temat realizacji, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone;
•    zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji operacji odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, bez uszczerbku dla krajowych zasad księgowych;
•    zapewnienie, że ocena Regionalnego Programu Operacyjnego, o której mowa w art. 48 ust. 3 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 jest prowadzona zgodnie z art. 47 w/w rozporządzenia;
•    ustanowienie procedur dla zapewnienia, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z wymogami art. 90 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006;
•    zapewnienie otrzymywania przez instytucję certyfikującą wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na potrzeby poświadczania;
•    kierowanie pracą komitetu monitorującego i dostarczanie mu dokumentacji wymaganej w celu umożliwienia monitorowania jakościowego realizacji programu operacyjnego w świetle jego szczegółowych celów;
•    opracowanie i przedkładanie Komisji Europejskiej rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez komitet monitorujący,
•    zapewnienie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 69 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006;
•    dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie oceny dużych projektów;
•   
W przypadku Osi Priorytetowej I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mająca swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Granicznej 4.
Więcej informacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 znajdą Państwo na stronach: www.rpo.lubelskie.pl oraz www.lawp.lubelskie.pl.

Powrót