Konstrukcja

Projekt a potem montaż instalacji solarnych na dachach lub ścianach budynków powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne. Sposób montażu tak należy dobrać aby nie powodował osłabienia konstrukcji budynku.
Projekt a potem montaż zestawów solarnych na dachach budynków powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne dachów. Sposób montażu tak należy dobrać aby nie powodował osłabienia konstrukcji dachu budynku. Dopuszcza się montaż zestawów solarnych na ścianach budynków pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z właścicielem budynku.
Projekt a potem montaż kotłów c.o. na biomasę powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne budynków, a w szczególności tak należy dobrać kocioł aby jego gabaryty nie powodowały konieczności zmian konstrukcyjnych w budynku.
Montaż wkładu kominowego należy wykonać bez naruszania konstrukcji komina z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa dokonując czyszczenia istniejącego kanału spalinowego z ewentualnym frezowaniem (dla zapewnienia możliwości osadzenia wkładu o właściwej średnicy) oraz zapewniając odpowiednią wentylację w pomieszczeniu kotłowni.
Należy zastosować kominy do kotłów spalających biomasę odporne na korozję i działanie związków fluoru. Wkłady kominowe żaroodporne ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Dopuszcza się konieczność wykucia i osadzenia ościeżnicy w trakcie montażu, demontażu pieca lub zbiornika buforowego. Koszt tych robót należy uwzględnić w cenie ofertowej.
Instalacja

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu zestawów solarnych do podgrzewania wody użytkowej oraz wymianie kotłów c.o.. Roboty te mają być wykonane z materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy lub zakupionych przez Wykonawcę.
Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę).
Instalacja solarna oraz montaż kotłów c.o. powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, zapisami PFU, SIWZ, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

I. Zestaw solarny powinien zawierać:

•Kolektory słoneczne,
•Uchwyty i konstrukcje wsporcze do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem (dachy o małym nachyleniu),
•Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej,
•Zespół pompowo-sterowniczy,
•Zespół naczynia wzbiorczego przeponowego,
•Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną,
•Nośnik ciepła (płyn solarny).

II. Zestaw kotła c.o. na biomasę powinien zawierać:

•Kocioł c.o. opalany biomasą (drewno, zrębki, pellet, brykiet, odpady drzewne, słoma)
•Wkład kominowy z blachy kwasoodpornej
•Zbiornik buforowy c.o. o pojemności odpowiedniej do mocy dobranego pieca i zasobnik ciepłej wody.
•Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. oraz wężownicą solarną w zasobniku buforowym.
•Zespół pompowy wraz ze sterowaniem
•Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeśli wymagana) niezbędny do podłączeni wbudowanego pieca do istniejącej instalacji c.o. oraz zasobnika c.w.u.

Powrót