Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Instalacje solarne

Zaprojektowana i wykonana każda instalacja solarna powinna zabezpieczyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej w minimum 48% w skali całego roku.
Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze minimum 55°C - 65°C. – dla gospodarstw domowych.
Dla obiektów użyteczności publicznej ilość kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika c.w.u. należy określić uwzględniając liczbę pracowników/użytkowników/ uczniów, charakter placówki i zapotrzebowanie na c.w.u.
Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynkach o określonej liczbie użytkowników należy uwzględnić parametry kolektorów, położenie geograficzne (szerokość geograficzną), możliwą orientację i pochylenie kolektorów, długości przewodów.
W zależności od liczby osób/użytkowników oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową liczba montowanych kolektorów słonecznych w poszczególnych instalacjach wg wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń powinna wynosić od 2 do 10. Zamawiający wymaga aby pojedyncza instalacja była nie mniejsza niż 2-kolektorowa.
Dla wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń Zamawiający założył, że aby osiągnąć zakładane pokrycie zapotrzebowania solarnego należy przyjąć wskaźnik, że na każdą osobę, która stale korzysta z ciepłej wody, przypada około 1m2 powierzchni czynnej kolektora. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że standardowa powierzchnia kolektora płaskiego to około 2 m2 szacunkową ilość kolektorów w instalacjach w budynkach prywatnych

Zamawiający wstępnie (orientacyjnie) określił następująco:
• 2 kolektory dla 1-4 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.200l
• 3 kolektory dla 5-6 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.300l
• 4 kolektory dla 7-8 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.400l
• 5 kolektorów dla 9-10 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.500l
• 6 kolektorów dla 11-12 osób korzystających z instalacji solarnej. poj. zasobnika min.600l
Na tej podstawie zostało oszacowane zapotrzebowanie na instalacje solarne w budynkach prywatnych w następujących układach instalacyjnych:
• 2 kolektory – 489 instalacji, -
• 3 kolektory – 227 instalacji,
• 4 kolektory – 50 instalacje,
• 5 kolektorów – 8 instalacje,
• 6 kolektorów – 3 instalacje.
Dla budynków użyteczności publicznej przyjęto założenie, iż 1 kolektor będzie odpowiadał zapotrzebowaniu na c.w.u. w ilości 100 l/dobę, przy jednoczesnym założeniu że pojedyncza instalacja solarna będzie niemniejsza niż 2- kolektorowa. Dla 3 instalacji solarnych planowanych do wykonania w budynkach użyteczności publicznej tj.:
• Wiejski żłobek "Bajkowa Kraina" w Niemcach
• Zespół Placówek Oświatowych  w Dysie Oddział Zamiejscowy w Nasutowie
• Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Zamawiający określił orientacyjną ilość kolektorów w budynkach użyteczności publicznej w liczbie 7 szt. Zamawiający zatem przewiduje, że sumarycznie w ramach Projektu wymagane jest zainstalowanie minimum 1924 kolektory w 780 instalacjach i ilość ta nie może ulec zmniejszeniu.

Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

Zaprojektowane i wykonane rozwiązania w zakresie wymiany kotłów centralnego ogrzewania muszą pokrywać zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku i ogrzania wody użytkowej w 100%.
Przy doborze mocy kotła centralnego ogrzewania należy uwzględnić ogrzewaną kubaturę budynku, aktualny stan techniczny budynku, zapotrzebowanie na c.w.u.. Pojemność zbiornika akumulacyjnego i podgrzewacza ciepłej wody użytkowej należy dostosować do mocy kotła, stanu technicznego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i zapotrzebowania na c.w.u.
Należy zastosować kotły opalane biomasą, czyli paliwami pochodzącymi z odnawialnych źródeł (tj. drewno, pellet i brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne, słoma).
Zakres zamówienia dotyczący wymiany 46 kotłów c.o. na biomasę w budynkach prywatnych i w jednym budynku
użyteczności publicznej obejmuje:
• demontaż istniejących pieców centralnego ogrzewania i zbędnej armatury,
• dobór pieca centralnego ogrzewania o mocy odpowiedniej do kubatury budynku oraz jego aktualnego stanu technicznego;
• dobór zbiornika akumulacyjnego(bufor wody kotłowej grzewczej) i podgrzewacza ciepłej wody użytkowej o pojemności dostosowanej do mocy pieca, stanu i wielkości budynku oraz stanu technicznego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;
• montaż wkładu kominowego z materiałów odpornych na korozję i przekroju , średnicy zgodnego z wytycznymi producenta kotła grzewczego
• podłączenie zaprojektowanego węzła cieplnego do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej;
• montaż zespołu pompowego ze sterowaniem i zasilaniem elektrycznym.
Dla projektu Zamawiający określił następujące wskaźniki realizacji:
Wskaźniki produktu:
• Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 780 szt
• Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii słonecznej) -2,79 MW
• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy i biogazu – 47 szt
• Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii z biomasy) – 1,14 MW
• Całkowita moc obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii – 3,93 MW
Wskaźnik rezultatu:
• Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (z energii słonecznej) – 5 435,12 GJ/rok

Powrót