Zakres robót budowlanych

Zakres przedmiotu zamówienia w ramach zadania „Wykonanie instalacji solarnych w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej oraz montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Niemce realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu 777 instalacji solarnych dla budynków prywatnych wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu 3 instalacji solarnych dla budynków użyteczności publicznej wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu 46 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę dla budynków prywatnych wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1
4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu 1 kotła centralnego ogrzewania wykorzystującego biomasę dla budynku użyteczności publicznej wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1
5. Zainstalowanie wg opracowanych projektów 777 kpl. instalacji solarnych w budynkach prywatnych oraz 3 instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej.
6. Zainstalowanie opracowanych projektów 46 szt kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych oraz 1 kotła centralnego ogrzewania wykorzystującego biomasę w budynku użyteczności publicznej.
7. Próby, regulacja instalacji,
8. Rozruch technologiczny instalacji solarnych
9. Rozruch technologiczny kotłowni.
10.Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych i kotłów c.o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.
11.Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
Elementy instalacji solarnych oraz kotły na biomasę usytuowane będą w budynkach stanowiących własność gminy lub osób fizycznych, do których gmina posiada prawo dysponowania na podstawie dokumentu własności bądź zgody pisemnej właściciela wyrażonej w zawartej z gminą umowie cywilno-prawnej. Liczba budynków prywatnych objęta projektem w poszczególnych miejscowościach Gminy Niemce wynosi 823. Liczba budynków użyteczności publicznej objętych projektem w poszczególnych miejscowościach Gminy Niemce wynosi 4

Uwarunkowania w zakresie prawa budowlanego i planistyczno-przestrzenne
Budynki objęte inwestycją nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do realizacji robót objętych projektem wymaga zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych we właściwym organie tj. Starostwie Powiatowym w Lublinie.

Powrót